Hướng tới 2050 Việt Nam không còn rác thải nhựa

DỮ LIỆU

Số lượng: 123456


Khối lượng: 6734kg

  • active deactive Khối lượng
  • active deactive Số lượng
  • active deactive Mức ô nhiễm (CCI)

Thực hành xanh

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sollicitudin vulputate a accumsan, mollis. Vitae aliquet ridiculus purus consequat consectetur ullamcorper scelerisque tempus eget.

ADVANCED DISPOSAL FEES

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vitae eu suspendisse interdum in in dui vestibulum in eleifend.

Xem chi tiết

RECYCLING INCENTIVE SCHEME

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vitae eu suspendisse interdum in in dui vestibulum in eleifend.

Xem chi tiết

SINGLE-USE PLASTIC LEVY

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vitae eu suspendisse interdum in in dui vestibulum in eleifend.

Xem chi tiết

DEPOSIT REFUND SCHEME

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vitae eu suspendisse interdum in in dui vestibulum in eleifend.

Xem chi tiết

Góc nhìn

Đối Tác

Tham gia

Cùng hành động vì một Việt Nam xanh

01 Liên hệ

Đối với phương tiện truyền thông và tất cả các yêu cầu khác

Liên hệ

02 Đăng ký

Tôi muốn